Terms and Conditions

1. Hyrje
Ka terma dhe kushte te cilat mbi te cilat funksionon kjo faqje online dhe sherben si marreveshje mes nesh dhe jush. Keto Terma shpjegojne te drejtat dhe detyrimet e te gjithe perdoruesve (nga ketej e tutje te quajtur Ju) dhe te drejtat e detyrimet e Diamond Boutique Fashion (nga ketej e tutje te quajtur Ne) lidhur sherbimit/artikujve te ofruar nga ne permes kesaj faqeje. Perpara se te autorizoni kryerjen e porosise ju lutem lexoni me kujdes keto Terma dhe deklarimin e privatesise. Duke perdorur portalin tone dhe duke autorizuar kryerjen e porosise ju automatikisht keni rene dakord me Termat dhe Kushtet tona. Nese nuk bini dakord me keto Terma ju lutem mos porosisni nga portali yne.
Keto Terma dhe Kushte mund te ndryshojne ndaj ju duhet t’i lexoni ato me kujdes sa here jepni nje porosi.
Nese do te keni ndonje pyetje mbi politikat tona te privatesise dhe rreth Termave te perdorur, ju lutem na kontaktoni ne info@diamondboutiquefashion.com;

2. Perdorimi i Portalit Online
Termat dhe Kushtet jane te rendesishem si per ju por gjithashtu edhe per ne. Keto Terma jane krijuar per te na lidhur ne nje marreveshje kontraktuale, per te mbrojtur te drejtat e juaja dhe te drejtat tona si biznes. Ne momentin e kryerjes se porosise ju bini dakord me keto Terma. Ju bini dakord qe:
a. Ju mund ta perdorni kete faqe online per te kryer veprimtari te lidhura vetem me qellimin e ketij portali.
b. Nuk do te kryeni asnje porosi te pasakte apo me qellime negative. Nese ne shohim se eshte kryer nje porosi e tille, ne kemi te drejten mos ta dergojme mallin ne destinacionin e percaktuar nga ju.
c. Gjithashtu jeni te detyruar te na jepni detaje si emer, mbiemer, numer telefoni dhe adrese te sakte. Keto detaje na sherbejne per t’iu identifikuar dhe per t’u lidhur me ju ne momentin qe duam te dorezojme porosine.
d. Nese nuk na jepni informacion te sakte apo informacion te plote, mund te mos jemi te afte per te permbushur porosine tuaj.
Me kryerjen e porosise ne portalin tone online, ju garantoni se jeni mbi 18 vjec dhe jeni ligjerisht madhor per te hyre keshtu ne nje marredhenie kontraktuale me ne.

3. Disponueshmeria e Sherbimit
Ne mund t’i dergojme artikujt ne te kater anet e Shqiperise, ne qytet e ne fshat e ne zonat me te thella te vendit tone.

4. Si eshte e formuar kontrata mes nesh
Informacioni i detajuar ne Termat dhe Kushtet nuk perbejne nje oferte per shitje por perbejne nje ftese nga ana jone qe ju te porosisni. Kontrata nuk merr fuqi nese ne nuk miratojme porosine tuaj. Ne do t’iu dergojme nje email ku konfirmojme se ju keni kryer nje porosi, megjithate kjo nuk do te thote se ne do t’iu dergojme mallin nese ne gjykojme se permbushja e porosise eshte e jashte-ligjshme apo nese porosia nuk perputhet me Termat dhe Kushtet e pershkruara ketu. Kontrata hyn ne fuqi ne momentin qe artikulli/artikujt e porositur dalin nga magazina e Diamond Boutique Fashion per te ardhur tek ju.

5. Disponueshmeria e Artikujve
Te gjitha porosite per artikujt tane jane subjekt disponueshmerie nga ana jone dhe per kete arsye ne rast se kemi problem me furnizimin tuaj me artikullin e porositur apo nese artikulli nuk eshte gjendje ne magazine pavaresisht se vazhdon te jete i reklamuar ne portal, ne na rezervohet e drejta per ta ndare me ju kete informacion dhe per t’iu ofruar nje tjeter artikull te se njejtes cilesi apo te nje cilesie me te larte dhe te se njejtes vlere me artikullin e munguar qe keni porositur paraprakisht. Nese nuk do te deshironi artikullin zevendesues te ofruar nga ne, ju nuk do te keni asnje detyrim per te vazhduar me tej porosine me ne.

6. Refuzimi i Porosise
Ne rezervojme te drejten per te hequr artikujt nga portali i porosive online ne cdo kohe dhe na lind e drejta per te shtuar/hequr apo perditesuar cdo material apo permbajtje te ketij portali. Edhe pse ne do te bejme te pamundur per te perfunduar cdo porosi me ju, mund te kete raste te jashtezakonshme te cilat na shtyjne per te refuzuar porosine tuaj, e drejte te cilen e kemi ne cdo kohe.
Ne nuk na lindin detyrime karshi jush apo karshi paleve te treta nese gjykojme se duhet ta refuzojme nje porosi apo nese heqim artikujt nga portali jone. Nuk kemi detyrime karshi askujt nese heqim, shtojme, perditesojme materialet apo produktet tona ne portalin online.

7. E drejta juaj per te kthyer artikullin/artikujt e porositur
Si klient juve ju lind e drejta per te kthyer artikullin brenda 14 diteve kalendarike ne baze te nenit 37 te Ligjit 9902, date 17.04.2008 “Per Mbrojtjen e Konsumatoreve”.
Artikulli/artikujt e porositur duhet te kthehen ne adresen e percaktuar nga Diamond Boutique Fashion, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, te mos jete perdorur dhe te shoqerohet me te gjithe aksesoret, udhezime te ndryshme perdorimi (nese ka), dokumentat qe vertetojne blerjen ne rruge elektronike e cdo dokumentacion tjeter te nevojshem.
Produktet e kthyera te cilat kane mangesi, demtime, jane te perdorura apo te ndotura nuk do te pranohen nga Diamond Boutique Fashion.
Klientit do t’i rimbursohet cdo kosto si pasoje e marredhenies tregtare me Diamond Boutique Fashion.

8. Dergesa
Diamond Boutique Fashion do te mundohet gjithmone qe te siguroje qe ju te mos keni asnje problem me ardhjen e dergeses tuaj. Dergesa do te kryhet nga nje kompani transporti e cila ka kushtet dhe termat e veta te cilat ndryshojne dhe per te cilat ne nuk mbajme asnje pergjegjesi ne momentin qe artikulli eshte ne levizje, pra eshte jashte magazines tone. Mallrat mund te vonohen per shume shkaqe njera prej te cilave mund te jene forca madhore te tipit, kushtet atmosferike te renduara, bllokime rrugesh tokesore per shkak punimesh apo cdo lloj faktori tjeter qe e pengon rrjedhshmerine e procesit te transportimit te mallit.

9. Risku dhe Pronesia
Artikujt do te jene ne riskun tuaj qe nga momenti i dorezimit te tyre tek ju. Ne momentin qe ju kryeni pagesen, juve ju lind e drejta e pronesise per artikullin/artikujt e marre ne dorezim.

10. Cmimi dhe Pagesa
Edhe pse ne kujdesemi qe te sigurojme se te gjitha cmimet e vendosura ne portalin tone jane te sakta, mund te kete raste gabimesh ne cmim. Nese ne i identifikojme keto gabime ne produktin qe ju keni porositur, ne do t’iu lajmerojme sa me pare, ndersa porosia do te anulohet ne moment dhe nese ju keni kryer ndonje pagese per kete porosi, kjo pagese do t’iu rimbursohet menjehere.
Cmimet e shfaqura ne portalin tone per te gjitha artikujt e reklamuar perfshijne T.V.SH-ne por nuk perfshijne asnje kosto tjeter dergese. Kosto e dergeses do te perfshihet ne fund te porosise ne varesi te vend-ndodhjes per ku do te niset porosia.

11. Kthimet/nderrimet
Nese doni te ktheni nje artikull/artikujt brenda periudhes se permendur ne piken 7 te ketyre Kushteve, ju mund te ktheni artikullin vetem nepermjet korrierit ne magazinen e Diamond Boutique Fashion. Kostot e transportit per kthimin e artikullit do te jene tuajat nese artikulli ploteson te gjitha kushtet e gjendjes fizike te tij por ju po e ktheni sepse nuk e pelqeni apo nderroni mendje per porosine e kryer. Ne rast se artikulli eshte i demtuar apo fizikisht jo i njejte me ate qe keni porositur athere kostot e transportit per kthimin e artikullit jane ne pergjegjesine tone dhe do te mbulohen nga ne.
Kini parasysh se nese doni te ktheni artikullin, duhet te jeni kujdesur per te ndersa e keni ne zoterim. Kjo nenkupton qe duhet te ruani paketimin origjinal, mbeshtjelleset apo cdo leter tjeter informuese e plotesuese qe ju ka ardhur se bashku me artikullin.
Nderrimet mund te ndodhin me artikuj te se njejtes vlere/ vlere me te larte (do i dorezoni korrierit diferencen e parave kur t’iu sjelli artikullin) ose me te ulet (korrieri do t’iu dorezoje artikullin dhe diferencen e parave).

12. Mbrojtja e Privatesise
Diamond Boutique Fashion mbron dhe respekton privatesine dhe te dhenat personale tuajat bazuar ne ligjin 9887, date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” si dhe aktet nenligjore perkatese.
Perpunimi i te dhenave tuaja do te jete vetem ne sherbim te sigurise se dorezimi do te jete i rregullt dhe pa vonesa. Gjithashtu te dhenat tuaja personale do te perdoren, me pelqimin tuaj, ne dergimin e ofertave, promocioneve dhe shorteve te ndryshme qe do te organizoje faqja jone www.Diamond Boutique Fashion. Klientet tane kane te drejte ne cdo kohe te refuzojne komunikimin e ofertave promocionale nga ane e Diamond Boutique Fashion.

13. Pronesia Intelektuale
Ju bini dakord qe te gjitha te drejtat intelektuale, marka dhe patenta ne te gjithe pjeset e portalit online Diamond Boutique Fashion do te jene gjithmone ne pronesi te Diamond Boutique Fashion. Ju nuk ju lejohet te perdorni asnje pjese te ketyre materialeve, logo, ngjyra, forma, foto, pershkrime e cdo gje tjeter per qellime biznesi dhe personale tuajat pa miratimin e Diamond Boutique Fashion. Kerkesa per perdorimin e karakteristikave te lartpermendura duhet derguar me email ne info@diamondboutiquefashion.com
 

14. Tranferimi i te Drejtave dhe Detyrimeve
Kontrata mes nesh dhe jush do te mbetet mes nesh dhe jush.
Ju nuk mund te transferoni, autorizoni apo delegoni kontraten tek nje pale tjeter pa marre pelqimin tone me shkrim.
Ne mund te transferojme, autorizojme apo delegojme kontraten tek nje pale tjeter. Per t’iu hequr dyshimet transferime apo autorizime te tilla nuk do te ndikojne ne te drejtat tuaja apo t’iu anulojne, reduktojne apo limitojne garancite qe mund te perfshijne artikujt qe keni blere.

15. Ngjarjet jashte kontrollit tone
Ne nuk do te mbajme pergjegjesi per asnje vonese te ndikuar nga forcat madhore. Sic eshte permendur me larte pore dhe tani Forcat Madhore perfshijne cdo ngjarje qe pengon transferimin e artikullit nga ne tek ju, e cila eshte jashte kapacitetit te kontrollit nga ana jone. Te tilla Forca Madhore perfshijne:
a. Greva te ndryshme
b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, lufte apo kercenime per lufte ne nje rajon te caktuar
c. Zjarri, shperthime, stuhi, permbytje, termet, epidemic apo katastrofa te tjera natyrore.
d. Pamundesia e perdorimit te rrugeve tokesore.
e. Pamundesia e perdorimit te rrjetit te telekomunikacionit.
f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nenligjore qe mund te qeverisin nje rajon te caktuar apo qe mund te ndryshojne ne te ardhmen e qe limitojne aftesine tone per t’iu derguar artikullin e porositur.
g. Greva nga kompania e transportit apo aksidente dhe pamundesi nga ana e tyre per te permbushur porosine.

16. Marreveshja mes nesh
Keto Terma dhe Kushte perfaqesojne marreveshjen mes nesh lidhur me cdo kontrate qe do te kemi se bashku. Kjo kontrate ka fuqi mbivendosese ndaj cdo lloj komunikimi me goje apo me shkrim qe mund te kemi patur me pare.

17. E drejta jone per te ndryshuar keto Terma dhe Kushte
Ne kemi te drejte te rishikojme dhe zevendesojme keto Terma dhe Kushte kohe pas kohe. Ju do te perfshiheni ne Termat dhe Kushtet ne fuqi ne momentin qe keni kryer porosine.

18. Ligji dhe Juridiksioni
Termat dhe Kushtet rregullohen dhe interpretohen ne perputhje me legjislacionin e Republikes se Shqiperise.
Mosmarreveshjet mes Diamond Boutique Fashion dhe Klientit ne lidhje me zbatimin e ketyre Termave dhe Kushteve do te zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

19. Sugjerime
Ne mirepresim komentet dhe sugjerimet tuaja. Ju lutem na dergoni keto sugjerime dhe komente ne adresen info.....
Ju faleminderit!

Get In Touch

Contact Us